rodo - SWRN Ubezpieczenia online

Witamy ! Zapraszamy do przystąpienia do ubezpieczenia przez internet z możliwością opłaty w systemie
tel.
Przejdź do treści
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1.

W świetle przepisów prawa Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-211) , ul. Giełdowa 4A lok 82, jesteśmy administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych. Można się z nami skontaktować pod w/w adresem.
2.

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych i ochrony swoich praw e-mail: biuro@swrn.org.pl.
3.

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja przez Stowarzyszenie przysługujących Panu/Pani praw i obowiązków wynikających z faktu przystąpienia w charakterze członka do Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Nauki i realizacja zawartych przez Pana/Panią umów jakie są dedykowane jego członkom poprzez:

a)
umieszczenie w rejestrze członków - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

b)
udostępnienie ich podmiotom, których usługi zostały przez Panią/Pana wybrane w celu realizacji tych usług - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

c)
wykonywania ciążących na Stowarzyszeniu Wspierania Rozwoju Nauki obowiązków prawnych jako podmiotu, który zawarł stosowne umowy w celu umożliwienia korzystania przez jego członków z wynegocjowanych ofert, w tym z ubezpieczeń i usług abonamentowych - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

d)
obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

e)
zapewnienia należytego poziomu obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

f)
marketingu i rozwoju Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Nauki poprzez budowanie lojalności jego członków - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4.

Pani/ Pana dane udostępniamy podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności; podmiotom świadczącym usługi informatyczne, pomoc prawną, doradztwo ubezpieczeniowe, doradztwo podatkowe oraz podmiotom które świadczą wybrane przez Panią/ Pana usługi.
5.

Nie przekazujemy Pani/ Pana danych osobowych do poza Europejski Obszar Gospodarczy.
6.

Przysługują Pani/Panu następujące prawa.

a)
dostęp do swoich danych osobowych oraz otrzymywanie ich kopii,

b)
sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c)
usunięcia danych przetwarzanych bez podstawy prawnej,

d)
ograniczenia przetwarzania danych,

e)
przenoszenia danych,

f)
usunięcia danych.
7.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas dłuższy z niżej podanych:

a)
członkostwo w SWRN,

b)
czas do wygaśnięcia roszczeń z tytułu usług z jakich Pan/Pani korzysta lub korzystał/a,

c)
okresy wynikające z obowiązków podatkowych.
8.

Przysługuje Pani/Panu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w tym profilowanie na potrzeby marketingu bezpośredniego). Po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu. W szczególnych sytuacjach może Pani/Pan wnieść sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych podyktowanym naszym prawnie uzasadnionym interesem lub interesem publicznym. W takim przypadku przetwarzanie będzie mogło mieć miejsce, o ile wykażemy istnienie ważne prawnie i uzasadnione podstawy do przetwarzania nadrzędne wobec Pani/Pana praw i wolności lub podstawy prawne do ustalenia,dochodzenia lub obrony roszczeń.
9.

Realizując swoje prawa może Pani/Pan skierować do nas korespondencję na adres siedziby lub na poniższy adres e-mail: biuro@swrn.org.pl.
10.

Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11

Podejmujemy zautomatyzowaną decyzję o przetwarzaniu danych osobowych w przypadku osób, które przekroczyły wiek wynikający z ogólnych warunków ubezpieczenia nie pozwalający na zawarcie wybranego przez nich wariantu ubezpieczenia.
12.

Podanie danych jest niezbędne do przystąpienia do Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Nauki w charakterze członka i skorzystania z szerokiego wachlarza usług kierowanego do jego członków. Niepodanie danych nie pozwoli na przystąpienie do Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Nauki i zawarcia umów z zakresie wybranych przez Panią/Pana usług.
Wróć do spisu treści